సత్సంగత్వే నిస్సంగత్వం
నిస్సంగత్వే నిర్మోహత్వమ్ |
నిర్మోహత్వే నిశ్చలతత్త్వం
నిశ్చలతత్వే జీవన్ముక్తిః ||

Wednesday, July 12, 2023

మౌనం?
ఏమిటీ మౌనం? ఎప్పుడు మళ్ళీ రాస్తావు? అని ఎవరైనా స్నేహితులు అడిగినప్పుడల్లా మనసుకి చాలా ఆనందం కలుగుతుంది. ఒక్కరు కాదు ఇద్దరు ముగ్గురు అడిగారు చాలా రీసెంట్ గా.

మాటల్లో చెప్పలేనంత ఆనందం... 

ఇన్నాళ్లైనా ఇంకా రాయమని అడిగేవారు ఉన్నారన్న తృప్తి,

మళ్ళీ బ్లాగ్ వైపు చూసేలా చేస్తుంది!

ఇది నా ప్రపంచం. 

నా అక్షరాలు నా ఉనికిని వెతుక్కుంటూ దిగంతాల వరకూ పయనించే ప్రయాణాన్ని మొదలుపెట్టింది ఈ బ్లాగ్లోనే!

ఈ పయనం ఎన్నో అవాంతరాలను, ఆక్రందనలను, అవమానాలను,  తట్టుకుని, దాటుకుని, ఇంకా సాగుతూనే ఉంది.

మౌనంలో కూడా పయనమే ఉంది.

అప్పుడప్పుడూ కొన్ని సమాధానాలు చెప్పాలనిపిస్తుంది..

కానీ మౌనం అన్నింటినీ మించిన గొప్ప సమాధానం కదా!  

నామటుకు నాకు -

అప్పుడూ, ఇప్పుడూ, ఎప్పుడూ ఇదే సత్యం.

మౌనమే ప్రశ్న.

మౌనమే జవాబు.

మౌనమే ప్రశాంతత.

మౌనమే జ్ఞానం.

ఇంతకు మించి వేరేమీ లేదు.

చివరకు మిగిలేది అంతకన్నా ఏదీ లేదు.


1 comment:

Swapna G said...

Mounaaniki oka bhashaa ,bhaavam untundani baagaa cheppaaru.